img height="1" width = "1" style ="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=523476711321177&ev=PageView&noscript=1"/> Thỏa thuận mua bán

Xin vui lòng đọc và chấp nhận trước khi hoàn thành đơn đặt hàng

THỎA THUẬN MUA BÁN

Terms of purchase
For the countries of the European Community the European Community is valid

 

GIAO HÀNG TẠI CÁC QUỐC GIA KHÁC Ý
Việc mua hàng không thể bị hủy bỏ. Đối với bất kỳ vấn đề (không cung cấp hoặc thay thế vật liệu bị hư hỏng) liên hệ: edizioni / at / delmedico.it. / Tại / = @

SHIPMENTS IN COUNTRIES OTHER THAN ITALY

The purchase can not be canceled. For any problem (failure to handle or replace damaged material) contact: edizioni / at / delmedico.it. / at / = @